Kwaliteit


Kwaliteit

De overheid heeft de basiskwaliteit voor de branche Kinderopvang in de wet vastgelegd. De branche Kinderopvang heeft deze basiskwaliteit zelf uitgewerkt in het convenant kwaliteit. De Filios groep houdt zich als vanzelfsprekend aan dit convenant. De tekst van het convenant kwaliteit kinderopvang en aanverwante documenten vindt u hier.

Kwaliteit omvat echter meer dan alleen de kwaliteitsregels over bijvoorbeeld groepsgrootte en minimaal vloeroppervlakte per kind, zoals deze in het convenant zijn vastgelegd. Kwaliteit gaat veel verder en grijpt in op alle onderdelen van de organisatie.
De Filios groep stelt zich tot doel om de kwaliteit op een zo breed mogelijk gebied continu te blijven verbeteren. We gebruiken hiervoor protocollen die zijn ontwikkeld in samenwerking met een andere opvangorganisatie met veel ervaring (BSO IJsselstein). We luisteren goed naar medewerkers, ouders en kinderen om te kunnen signaleren waar we nog verder kunnen verbeteren. Hiervoor krijgen wij graag feedback, positief en verbeterpunten! Wij willen een hoge kwaliteit hebben en behouden, daar doen we alles voor. Feedback van ouders is veel waard, geef het ons! 

Toezicht op kwaliteit

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit en schakelt voor het uitvoeren van de inspectie de GGD (GGD regio Utrecht) als toezichthouder in. De GGD voert jaarlijks inspectiebezoeken uit en doet hiervan verslag in een inspectierapport. Door een jaarlijkse risico inventarisatie en evaluatie uit te voeren, brengen we in kaart wat de risico's zijn, hoe we deze kunnen verhelpen en voorkomen, om zo een goede gezondheid en veiligheid van de werknemers en kinderen te kunnen waarborgen.
De actuele rapporten vindt u hiernaast. Eventueel kunt u de rapporten ook vinden in het landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen. U kunt hier zoeken door het registratienummer van uw locatie in te voeren. Deze is terug te vinden op onze website bij de betreffende locatie

Klachten

Natuurlijk doet de Filios groep er alles aan om klachten te voorkomen. Desalniettemin kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Ook potentiële verbeterpunten of complimenten vernemen wij graag.

Een klacht indienen bij de Filios groep

De Filios groep beschikt over een procedure klachten en meldingen; deze kunt u hiernaast downloaden. Wij stellen het op prijs als u klachten over de opvang doorgeeft aan de vaste pedagogisch medewerker van uw kind. Voor klachten van administratieve of andere aard kunt u contact opnemen met één van onze administratief medewerkers.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan kunt u de directeurbestuurder of de raad van toezicht benaderen. We gaan ervan uit, dat we met elkaar tot een oplossing kunnen komen.

Externe Geschillencommissie

U kunt zich na het indienen van een klacht bij de Filios groep (indien deze niet naar tevredenheid is afgehandeld) wenden tot de Geschillencommissie

Heeft u als sollicitant een klacht, dan kunt u zich (nadat u de klacht aan BSO IJsselstein kenbaar heeft gemaakt en geen bevredigend antwoord heeft gehad) wenden tot de NVP.

Bij vermoeden van geweld tegen een kind kan het document: Vertrouwensinspecteur in de Kinderopvang handvatten bieden.