Pedagogisch Beleid


De Filios groep biedt buitenschoolse opvang aan voor basisschoolleerlingen. De Filios groep is actief in Midden Nederland. Om te zorgen dat er duidelijkheid en eenduidigheid is over het beleid is er een pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. Het pedagogisch beleid gaat over alle formele en informele afspraken. Door vanuit één lijn te werken ontstaat er saamhorigheid in het team. Dit biedt de kinderen structuur, duidelijkheid en vertrouwdheid.

Algemene visie

De Filios groep wil kwalitatief goede buitenschoolse opvang bieden voor een acceptabele prijs. Het is voor de kinderen belangrijk dat zij de BSO ervaren als vrijetijdsbesteding. Te veel nadruk op georganiseerde activiteiten betekent dat een kind niet meer leert om zichzelf te vermaken. Anderzijds biedt een aanbod van uitsluitend vrij spel te weinig uitdaging. Kinderen willen graag iets nieuws leren of hun vaardigheden op bijvoorbeeld sportief of creatief vlak oefenen. De Filios groep streeft ernaar om hierin een zo goed mogelijk evenwicht te vinden.

De Filios groep staat voor het bieden van veiligheid, geborgenheid en gezelligheid. Belangrijk hierbij is de gecreëerde huiselijke omgeving die samen met de zorg en aandacht van de groepsleiding het thuisgevoel versterkt.

In de begeleiding van de kinderen en het aanbod aan activiteiten wordt telkens rekening gehouden met de ontwikkelingsfase en de behoefte van het individuele kind. Door kinderen te observeren en veel met hen en hun ouder(s)/verzorger(s) te communiceren, weet de pedagogisch medewerker wat er in een kind omgaat, zodat hij of zij daarop kan inspelen. Daarnaast wordt zoveel mogelijk aangesloten bij specifieke leeftijdskenmerken van de groep, zoals groei naar zelfstandigheid en het maken van eigen keuzes.

Pedagogische uitganspunten

De Filios groep hanteert de volgende pedagogische uitganspunten:

1.We bieden een veilige basis voor kinderen met vaste pedagogisch medewerkers.
2.Kinderen en pedagogisch medewerkers gaan met respect met elkaar om. Ook het respect voor elkaars geloof en levenswijze is hierbij belangrijk.
3.We stimuleren de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen.
4.We bieden een omgeving waarin elk kind zich als individu kan ontwikkelen.
5.We stimuleren de creativiteit van de kinderen; niet alleen in het gebruik van materialen, maar ook in het omgaan met bepaalde situaties en het oplossen van problemen.
6.We stimuleren het samenwerken van de kinderen onderling.
7.De regels en het activiteiten- en materiaalaanbod wordt aan de leeftijd aangepast.

Pedagogisch medewerkers

Pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld in woord en daad. Ze geven kinderen de kans om zich waarden en normen eigen te maken door het goede voorbeeld te geven en grenzen te stellen. In de dagelijkse praktijk ziet de pedagogisch medewerker hoe een kind functioneert en houdt een kindvolgdossier bij. Daar waar pedagogisch medewerkers zich bezorgd maken over de ontwikkeling van een kind zal dit met de ouders besproken worden.

Contact met ouders

De opbouw van een goede relatie tussen pedagogisch medewerker en kind kan niet zonder contact tussen pedagogisch medewerker en ouders. Het contact met de ouders is zeer belangrijk, om zowel praktische zaken als de pedagogische aanpak op elkaar af te stemmen en kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. Dit contact begint bij het intakegesprek en wordt gecontinueerd door de (korte) gesprekken bij haal- en brengmomenten, de jaarlijkse 10-minuten gesprekken en individuele afspraken op verzoek van de ouders/pedagogisch medewerker.

Daarnaast hebben ouders inspraak op het beleid van de Filios groep via de ouderraadpleging. 

Documentatie

Hierboven zijn de belangrijkste punten uit het pedagogisch beleid van de Filios groep beschreven. Jaarlijks wordt het pedagogisch beleid geëvalueerd en waar nodig aangepast.

De gehele tekst van het pedagogisch beleidsplan en pedagogisch werkplan kunt u op hiernaast inzien.